Osmanlı İmparatorluğu Nedir?

Osmanlı İmparatorluğu, Osmanlı Devleti olarak da bilinir (Osmanlıca: دَوْلَتِ عَلِيَّهٔ عُثْمَانِیَّه, Devlet-i Aliyye-i Osmâniyye). Aynı zamanda resmi olarak Devlet-i Aliyye olarak anılmıştır ve uluslararası alanda Türkiye olarak adlandırılmıştır. Batılı kaynaklarda ise Türk İmparatorluğu olarak geçer.Osmanlı İmparatorluğu Nedir? haberin ayrıntıları firtinahaber.com'da...

Hami  Tekinbaş
Hami Tekinbaş Tüm Haberleri
Osmanlı İmparatorluğu Nedir?
Osmanlı İmparatorluğu Nedir?
+2
Haber albümü için resme tıklayın

1299 yılında Oğuz Türklerinden Osman Gazi tarafından kurulan Osmanoğlu Hanedanı'nın yönetimi altında, Osmanlı İmparatorluğu Orta Çağ'dan Yakın Çağ'a kadar uzun bir süre varlığını sürdürmüştür.

  

Kuruluşu 

Osmanlı İmparatorluğu Nedir?

Osmanlı İmparatorluğu'nun kuruluş dönemi, Anadolu Selçuklu Devleti'nin zayıflaması ve Osmanlı'nın yükselmesiyle şekillendi. Osman Gazi'nin liderliğindeki kumandanlar, 1299'da Bilecik, Yarhisar ve İnegöl'ü fethederek bağımsızlıklarını ilan etti. Ancak, kuruluş tarihi konusunda farklı görüşler bulunmaktadır; 1299, 1301 veya 1302 olarak belirtilir.

Osman Gazi'nin liderliğindeki Osmanlı Devleti, 1302'de Bizans İmparatorluğu'yla Koyunhisar Muharebesi'nde zafer elde ederek güçlenmeye başladı. Ardından 1326'da Bursa'nın fethiyle başkentini buraya taşıdı. Orhan Bey döneminde devlet, sınırlarını genişleterek İznik ve İzmit'i ele geçirdi. Ayrıca Rumeli'ye geçiş için stratejik öneme sahip olan Çimpe Kalesi'nin alınmasıyla ilk Rumeli toprağı kazanıldı.

I. Murad döneminde Osmanlı Devleti, Balkanlar'da genişlemesini sürdürdü. Edirne'nin fethi, Sazlıdere Savaşı ve Sırpsındığı Savaşı gibi zaferlerle Balkanlar'da hakimiyet kurdu. Ancak I. Murad, I. Kosova Muharebesi'nde öldü. Yerine geçen I. Bayezid, Balkanlar'da ve Anadolu'da siyasi birliği sağlama çabasına girişti. Ancak Ankara Savaşı'nda Timur'a yenilerek esir düştü.

Yıldırım Bayezid'in esaretinden sonra oğulları arasındaki taht kavgaları Fetret Devri'ne neden oldu. Timur'un Anadolu'da bağımsız beylikler kurmasına izin verdiği bu dönemde, I. Mehmed'in mücadelesi sonucunda 1413'te Fetret Devri sona erdi. I. Mehmed, Fetret Devri'nin ardından Osmanlı tahtına oturarak Ankara Savaşı sonrası kaybedilen toprakların bir kısmını geri aldı. Saltanatı sırasında Venediklilerle yapılan deniz savaşı başarısızlıkla sonuçlandı.

I. Mehmed'in saltanatının sonlarına doğru, Timur tarafından esir edilen ve Osmanlı padişahı olarak ilan edilen bir kişinin sorunuyla uğraştı. 1421'de öldü ve Fetret Devri'ni sonlandırarak Osmanlı'nın ikinci kurucusu olarak kabul edildi.

Yükselme Dönemi

Osmanlı İmparatorluğu Nedir?

Osmanlı İmparatorluğu'nun Yükselme Dönemi (1453-1683) içerisinde, 1453-1566 yılları arasında yaşandı.

İstanbul'un Fethi (1453): II. Mehmed, babası II. Murad'ın ölümünün ardından tahta çıktıktan sonra Venedikliler, Cenevizliler, Macarlar ve Sırplar ile olan barış anlaşmalarını yeniledi. Daha sonra 1453 yılında İstanbul'u kuşatarak, 29 Mayıs 1453'te şehri fethetti. Bu olay, Orta Çağ'ın sonunu ve Yeni Çağ'ın başlangıcını simgeler.

Mora Despotluğu ve Trabzon Rum İmparatorluğu'nun Sonu (1460-1461): II. Mehmed, Mora Despotluğu'nu 1460'ta fethederek Osmanlı topraklarına kattı. Ardından, 1461'de Trabzon Rum İmparatorluğu'nu da ortadan kaldırdı.

Balkanlar ve Anadolu'nun Genişlemesi: II. Mehmed, Balkanlar'da Osmanlı topraklarını genişletmeye devam etti. 1468'de Karamanoğulları Beyliği'ni ortadan kaldırarak Anadolu'daki toprakları genişletti. Ayrıca 1473'te Otlukbeli Savaşı'nda Akkoyunlu hükümdarı Uzun Hasan'ı mağlup ederek sınırlarını Fırat Nehri'nin batısına kadar genişletti.

Doğu Roma İmparatorluğu'nun Yıkılması ve İslam Dünyasındaki Prestij: İstanbul'un fethiyle birlikte II. Mehmed, 1058 yıllık Doğu Roma İmparatorluğu'nu yıktı. Bu fetih, İslam peygamberi Muhammed'in bir hadisinde geçen fetihle ilgili sözü yerine getirerek İslam dünyasında büyük bir itibar kazandı. Ortodoks Kilisesi de Osmanlı himayesine girdi.

Sahip Olunan Toprakların Genişletilmesi: II. Mehmed, 1461'de Trabzon Rum İmparatorluğu'nun fethiyle Karadeniz'e hakimiyeti sağladı. Ayrıca, Girit hariç Ege Denizi'ndeki tüm adalardaki Venedik hakimiyetini sona erdirdi.

Eğitim ve Kültüre Verilen Önem: II. Mehmed, eğitime, kültüre ve bilime büyük önem verdi. Sahn-ı Seman Medresesi'ni kurarak gök bilimci Ali Kuşçu'yu davet etti. Ayrıca, kendi adını taşıyan bir kütüphane kurarak çeşitli alanlarda bilimsel çalışmaların yapılmasını teşvik etti.

Fatih Kanunnamesi ve Otranto Seferi (1480): II. Mehmed, çıkardığı kanunları Fatih Kanunnamesi adıyla kitaplaştırdı. Ayrıca, 1480'de düzenlediği Otranto Seferi sonucunda Napoli Krallığı'na ait Otranto, Osmanlı topraklarına katıldı.

Osmanlı-İran ve Osmanlı-Venedik Savaşları: II. Mehmed döneminde, Memlûk Devleti ile yapılan savaşlar ve Osmanlı-İran sınırının doğusundaki genişlemeler, Osmanlı İmparatorluğu'nun gücünü artırdı. Venediklilerle yapılan savaşlar sonucunda ise Ege Denizi'ndeki adaların kontrolü Osmanlılar'a geçti.

II. Mehmed'in Ölümü ve Sonrası: II. Mehmed'in 1481'deki ölümüyle tahta II. Bayezid geçti. Cem Sultan ile yaşanan taht mücadelesi, II. Bayezid'in zaferiyle sonuçlandı. II. Mehmed'in genişleme politikaları, Osmanlı İmparatorluğu'nu güçlendirdi ve sınırlarını Fırat Nehri'nin batısına kadar genişletti.

Duraklama Dönemi

Osmanlı İmparatorluğu Nedir?

Ayanlar Çağı olarak bilinen dönem, Osmanlı İmparatorluğu'nun 1683-1827 yılları arasındaki duraklama ve reform sürecini kapsar. Bu dönemde, çeşitli nedenlerle merkezi yönetimin zayıflaması, ekonomik sıkıntılar, toprak düzenindeki değişimler, eğitim sistemindeki bozulmalar ve iç isyanlar gibi faktörlerle Osmanlı Devleti gerileme sürecine girmiştir.

Bu dönemin başlangıcı II. Viyana Kuşatması'nın yaşandığı 1683 yılına dayanmaktadır. Yeniçerilerin padişaha karşı gelmesi, ekonomik zorluklar, tımar sisteminin bozulması ve nüfus artışının yarattığı sosyal sorunlar, Osmanlı ekonomisini olumsuz etkilemiştir. Karlofça Antlaşması (1699) ise Osmanlı İmparatorluğu'nun toprak kaybettiği ilk antlaşma olmuş ve bu tarihten itibaren gerileme dönemi resmen başlamıştır.

Celali ayaklanmaları, Osmanlı toprak düzenini değiştirmiş, vergi yükü altındaki köylülerin topraklarını kaybetmelerine ve büyük nüfus hareketlerine neden olmuştur. Osmanlı Devleti'nin eğitim sisteminin bozulması, Beşik Ulemalığı sistemiyle ilgili sorunlardan kaynaklanmıştır.

Pasarofça Antlaşması'nın imzalanmasıyla başlayan "Lale Devri" adı verilen dönem, III. Ahmed'in tahtta olduğu bir zeval ve sefa devridir. Bu dönemde devlette çeşitli yenilikler yapılmış, Avrupa'ya elçilikler gönderilmiş, yangın söndürme ekipleri kurulmuş, çiçek hastalığı aşısı uygulanmış, matbaa Osmanlı'ya tanıtılmış ve kültürel alanlarda ilerlemeler kaydedilmiştir. Ancak, bu dönemdeki lüks ve rahat yaşam, bazı huzursuzluklara ve 1730'da Patrona Halil Ayaklanması'na yol açmıştır.

Ayrıca, Ayanlar Çağı'nda Osmanlı-Rus Savaşı, Küçük Kaynarca Antlaşması, Osmanlı-İran Savaşı gibi önemli olaylar yaşanmış ve Nizam-ı Cedid reformlarına geçiş süreci başlamıştır. Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılması da bu dönemin sonlarına doğru, 1826 yılında gerçekleşmiştir.

Gerileme ve Dağılma Dönemi 

Osmanlı İmparatorluğu Nedir?

Karlofça Antlaşması (1699) ile Osmanlı Devleti, toprak kayıpları yaşamıştır.


Osmanlı, Avrupa'da Avusturya, Venedik, Rusya ve İran ile savaşlar yaparak topraklarını korumaya çalışmıştır.


Bu dönemde Osmanlı Devleti, Avrupa'da geri kaldığı ve ıslahatların gerekliliği konusunda farkındalık kazanmıştır.


Tanzimat ve Islahat Dönemi (1839-1876):

Gülhane Tanzimat Fermanı (1839) ile Osmanlı, Batılılaşma sürecine girmiştir.


Islahat Fermanı (1856), gayrimüslimlere yeni haklar tanımış ve eşitlik ilkesini vurgulamıştır.


II. Abdülhamid döneminde I. Meşrutiyet ilan edilmiş, ancak kısa süre sonra kapatılmıştır.


Balkan Savaşları ve I. Dünya Savaşı (1911-1918):

Osmanlı, Trablusgarp Savaşı'nda (1911) Libya'yı kaybetmiş ve Balkan Savaşları'nda birçok Balkan ülkesi bağımsızlığını ilan etmiştir.


Osmanlı, I. Dünya Savaşı'na Almanya ile müttefik olarak katılmıştır.


Savaşın sonunda Osmanlı, Mondros Mütarekesi'ni imzalayarak işgale uğramıştır.


Kurtuluş Savaşı ve Cumhuriyet Dönemi (1919-1923):

23 Nisan 1920'de Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisi kurulmuştur.


Türk Kurtuluş Savaşı (1919-1922), işgalci güçlere karşı başarıyla sonuçlanmıştır.


1 Kasım 1922'de Osmanlı saltanatı kaldırıldı ve Osmanlı İmparatorluğu resmi olarak sona erdi. VI. Mehmed Vahdettin sürgüne gönderildi. Bu süreç, Osmanlı'nın modernleşme çabaları, toprak kayıpları ve sonunda bağımsızlığını kazanarak Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerini atmıştır.

22 Oca 2024 - 10:17 - Merak Edilenler


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Fırtına Haber Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Fırtına Haber hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Fırtına Haber editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Fırtına Haber değil haberi geçen ajanstır.